Dokument

Certifikat

Code of Conduct

Vår personals trevnad och välbefinnande är helt avgörande för en sund och framgångsrik verksamhet. Vi har ett ansvar i de miljöer vi är verksamma, gentemot våra medarbetare, affärspartners och samhället i stort.

 

Etiskt uppförande

Vi ska i alla situationer uppträda korrekt och etiskt mot våra medarbetare, kunder och affärspartners. Vi svarar på förfrågningar från utomstående och kommunicerar med berörda parter på ett sätt som visar ödmjukhet, förståelse och tolerans gentemot andras åsikter. Företaget har nolltolerans när det kommer till mobbning, rasism och andra kränkande ordval och handlingar. Vi ska arbeta för jämlikhet oavsett ursprung, kön, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller religion.

 

Trygga arbetsförhållanden

Vi ska erbjuda våra anställda en trygg och säker arbetsmiljö. Företaget ska ligga i framkant när det kommer till att bedriva ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på ständig förbättring.

Kollektivavtal ska tillämpas, likaså introduktionsprogram vid nyanställning.

Företagsledningen ska vara lyhörda för anställdas önskemål och synpunkter, där samtliga anställda ska ges möjlighet att komma till tals.

 

Miljö

Företaget tar ansvar för miljömässiga effekter av verksamheten vi bedriver, till nytta för kommande generationer och våra intressenter.

Vi tar hänsyn till bästa möjliga teknik och miljöpåverkan vid inköp samt arbetar för en effektiv resursanvändning.

 

Verksamhetsmetoder

Vi ska bedriva en sund och ansvarsfull affärsverksamhet där vi tar ansvar.

Företaget tar ställning mot alla former av korruption, mutor, kartellbildning samt barn- och tvångsarbete.

 

Antagen av Styrelsen

April 2019